« Prev     Next »
周日. 周一. 周二. 周三. 周四. 周五. 周六.
      1
  
 2
  
 3
  
 4
  
 5
  
 6
  下午第一二三节课小学英语教研
 7
  
 8
  
 9
  
 10
  
 11
  
 12
  
 13
  下午第一二三节课小学英语教研
 14
  
 15
  
 16
  
 17
  
 18
  
 19
  
 20
  
 21
  
 22
  上午第三、四节九年级历史教研
 23
  
 24
  
 25
  
 26
  
 27
  下午第一二三节课小学英语教研
 28
  
 29
  
 30
  
 31
  
      
点击格子内的数字打开登记,若场地有冲突,请与科研室协调,钥匙到总务处领取,技术支持请找网络中心。